www.bioinstitut.cz › Nová videa na YouTube Bioinstitut

Nová videa na YouTube Bioinstitut

Všechna nová videa spojuje téma půda – voda a byla pořízena v rámci dlouhodobého projektu „Jde o půdu – jde o život“. Tentokrát byla realizována díky finanční podpoře kontrolních organizací ekologického zemědělství KEZ o.p.s. a ABCERT. Jsou určena nejen zemědělcům, ale i široké veřejnosti, protože vysvětlují řadu procesů, které mění strukturu a kvalitu půdy a tím ovlivňují stav naší krajiny.

Video: Meziplodiny - téma současného zemědělství

Záznam workshopu rakouského výzkumného ústavu Bioforschung Austria, který vychází z potřeby řešit aktuální problémy zemědělství. Mnozí zemědělci (nejen) v Rakousku totiž přestali chovat hospodářská zvířata a zabývají se pouze pěstováním plodin. Současně ale vnímají potřebu zajistit úrodnost půdy, aby jejím prostřednictvím plodiny získávaly živiny a byla schopná zadržovat vodu. V úvodu videa jsou představeny výsledky projektu "Omezení plynných emisí dusíku a uhlíku a vymývání dusíku do hlubších vrstev půdy optimalizací pěstování meziplodin na orné půdě“. V druhé části pak Dr. Wilfried Hartl diskutuje se zemědělcem o konkrétní meziplodině v konkrétních podmínkách.

Video: Sucho - výzva ke změně hospodaření

Přednáška Ing. Záhory navazuje na předchozí video „Sucho začíná tam, kde končí život v půdě“. Zabývá se příčinami fyzikální, chemické a biologické degradace půdy. Detailněji se věnuje zdánlivě nenápadnému rozpadu půdních agregátů, který ve skutečnosti dominantně ovlivňuje změny vodního režimu našich intenzívně obhospodařovaných orných půd. Degradace stability půdních agregátů, degradace základních funkčních jednotek orných půd může nabývat různých rozměrů. Degradovaná půda pak ve výsledku více ztrácí, než získává. Orbou ztrácí jak vodu, tak i organické látky. Organické látky půda ztrácí překotnou mikrobiální mineralizací, aniž by přitom došlo k nové tvorbě půdních agregátů. Řešení pro degradované půdy a pro oblasti vystavené klimatickým extrémům, řešení nikoliv krátkodobé, přináší odklon od orebních systémů k systémům bezorebným, založeným na:

  • minimalizaci zásahů do půdy a respektu k ověřeným osevním postupům,
  • využívání druhově bohatých meziplodinových směsek,
  • nutnosti trvalého krytí půdy vegetací.

Poselství vyslovené v této přednášce: "Úkol tvorby půdních agregátů je na bedrech rostlin."

Video: Voda pro půdu a půda pro vodu

Narušení vodního režimu půd souvisí se zhutněním půdy. Ing. Záhora vysvětluje proces zhutňování půd nikoliv na základě tradičně šířeného mechanismu zhutnění půd zaviněného těžkými zemědělskými stroji, nýbrž na základě procesu degradace půdního života, který začíná nerespektováním osevních postupů, opakovaným používání pesticidů proti stejným cílovým organismům, průmyslovým hnojením a ponecháváním půdy bez vegetačního krytu, což vede k tzv. sekundárnímu zhutnění tj. rozpadu drobtovité struktury ornice na nejjemnější částice. Jemné prachové a jílové částice se následně působením prosakující vody dají do vertikálního pohybu půdním profilem až k povrchu podorničí, kde se usazují. Jílové částice, které se rychlým splachem dostávají do vertikálních trhlin ještě suché půdy, mění po nabobtnání svůj objem a působí jako klíny, což situaci ještě zhoršuje stejně tak jako cementování nově vznikající směsi nejjemnějších částic procesem karbonatizace. Závěr prezentace je věnován aktivitám rhizosférních organismů, s jejichž podporou je možno nežádoucí procesy zvrátit a vodní režim půd zregenerovat.

Publikováno:  11.1.20

© 2015 - Bioinstitut - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@bioinstitut.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect