O půdě... 2017

O půdě na internetu www.rokpudy.cz a na odborném semináři 

Období realizace: 01/2017 - 12/2017

Registrační číslo: 11

Dotace MZe nestátním neziskovým organizacím 2017

Stručný obsah projektu. 

V současné době je více než 50% orné půdy v ČR ohrožováno vodní a větrnou erozí, což má za následek úbytek ornice, snižování půdní úrodnosti, dochází k její degradaci. Půda je v podstatě neobnovitelným zdrojem, resp. obnova půdní úrodnosti trvá desítky až stovky let, je tedy možné konstatovat, že úbytek kvalitní orné půdy ve svém důsledku ohrožuje potravinovou suverenitu, stejně jako množství a kvalitu zadržené vody v krajině, a v konečném důsledku má negativní vliv i na klimatické změny. Stručně řečeno kromě produkce kvalitních polních plodin se degradací půdy snižuje i její schopnost poskytovat další ekosystémové služby. Zemědělské, odborné, ale i širší veřejnosti se stále nedostává dostatečného množství kvalitních informaci o příčinách a důsledcích uvedených problémů ve vazbě na zemědělské hospodaření, zemědělcům pak rovněž o praktických možnostech a způsobech hospodaření zejména s ornou půdou, ale i při zemědělském hospodaření jako takovém. 

Aktivity projektu

  • Aktualizace www stránek Rok půdy: www.rokpudy.cz
  • Aktualizace kanálu YouTube – Bioinstitut, o.p.s. https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw
  • Informační tabule - Ekozemědělci přírodě. V návaznosti na jedno z významných témat Bioinstitutu, jehož cílem je upozorňovat a informovat odbornou i laickou veřejnost na vliv ekologického hospodaření na životní prostředí bude ve vybraném zemědělském podniku provedeno biologické hodnocení a na základě vyhodnocených přírodovědných dat týkajících se stavu půdy, vody a biodiverzity bude zpracována a umístěna informační tabule „Ekozemědělci přírodě“ 
  • Dva semináře – na témata: „Zadržení vody v zemědělské krajině“ (určen zejména pracovníkům státní správy) a „Setkání s půdou“ (zaměřen zejména na zemědělskou veřejnost).
swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz