www.bioinstitut.czProjekty › Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v ČR

Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v ČR

(odběr vzorků, evaluace a interpretace)

Období realizace: 10/2012 - 06/2013

Registrační/evidenční číslo: 109

Partner projektu: FiBL (Švýcarsko), ÚKZÚZ

Stručný obsah projektu

Projekt byl zaměřen na zlepšení procesů kontroly reziduí pesticidů v celém procesu zemědělské produkce včetně ukázky odběru vzorků a jejich testování a na přenos know-how v této oblasti ze Švýcarska do České republiky prostřednictvím výzkumné organizace FiBL.
V České republice se kontrola ekologického zemědělství provádí způsobem, při kterém je produkční postup prověřován formou administrativní kontroly, dále jsou sledovány viditelné stopy po použití pesticidů (půda, porosty, objekty živočišné výroby). Rezidua nepovolených cizorodých látek se jako důkazní materiál v kontrole EZ využívají minimálně, resp. nejsou stanoveny orientační limity pro průkaznost zavinění kontaminace prvovýrobci nebo zpracovateli.

Stanovení metody odběru vzorků, jejich analytického testování a interpretace je tedy hlavním tématem tohoto projektu. Projekt umožní transfer know-how v oblasti prokazování reziduí pesticidů v produktech ekologického zemědělství, včetně monitoringu zemědělské prvovýroby a skladování. Na řešení této problematiky se FiBL v rámci mezinárodních výzkumů podílí již několik let a je lídrem evropské iniciativy proti podvodům v ekologickém zemědělství (Anti Fraud Initiative).
Partner projektu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, připravil ve spolupráci se švýcarskými experty, metodiku kontroly a vyhodnocování přítomnosti reziduí pesticidů v ekologickém zemědělství. Metodika bude konzultována s MZe (Odbor environmentální a ekologického zemědělství).

Aktivity projektu

  • Studie (analýza) o pesticidech v ekologické produkci s návrhem Akčního plánu proti kontaminaci půdy, rostlin a produktů EZ pesticidy v ČR a její překlad (XII. 2012)
  • Studijní cesta do Švýcarska s workshopem (I. 2013)
  • Tvorba metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České Republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace) a její překlad do českého jazyka (I.-IV. 2013)
  • Vypracování Metodického pokynu ÚKZÚZ pro úřední kontrolu EZ zaměřený na pesticidy (IV.-V. 2013)
  • Praktické školení inspektorů ekologického zemědělství v ČR (V. 2013)

Podpořeno z Fondu partnerství MF ČR v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
swiss_cntrb_logo_modre.jpg

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz