www.bioinstitut.czŠkolení EZ › Základní informace

Základní informace

Ekologické zemědělství (EZ) je udržitelný systém zemědělského hospodaření, definovaný evropskou a národní legislativou. V ČR je podporováno prostřednictvím dotačního opatření Ekologické zemědělství v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SP SZP). Podmínky pro vyplácení podpory jsou stanoveny v Nařízení vlády 81/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření EZ. Cílem dotace je podporovat systémy hospodaření, které jsou šetrné k životnímu prostředí a navýšit podíl ekologického zemědělství na výměře zemědělské půdy obhospodařované v režimu přechodného období nebo ekologického zemědělství s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost, standardní orná půda, travní porost na orné půdě, trvalá kultura ovocný sad, vinice a chmelnice. Opatření je realizováno formou pětiletých závazků, od roku 2023 je nově možno hospodařit souběžně v režimu EZ a konvenční produkce.

Novou podmínkou, kterou musejí příjemci dotace v rámci opatření splnit, je účast na odborném školení za účelem rozšíření odborných znalostí o systému EZ. Absolvovat školení je nutné 1 x za závazek a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek.
Podle příslušného nařízení vlády školení zajišťuje ÚKZÚZ, který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.

Účastníkem školení je:
• osoba registrovaná dle jednotné žádosti (JŽ) k provádění opatření EZ dle NV 81/2023 Sb.,
• statutární zástupce právnické osoby registrované dle JŽ k provádění opatření EZ dle NV 81/2023 Sb.,
• osoba zmocněná FO nebo statutárním zástupcem PO k účasti na školení tj. na základě plné moci bez úředního ověření

Plná moc - vzor

Školení je zpoplatněno, náklady jsou zohledněny v sazbě dotace v rámci tzv. transakčních nákladů. Poplatek za školení činí 1 700,- Kč a zahrnuje náklady na organizaci včetně občerstvení a stravy na akci. Faktura bude účastníkům školení vystavena na základě registrace na konkrétní školení a musí být uhrazena převodem na účet předem.

Prokázání účasti na povinném školení EZ
Účast na školení se eviduje v Portálu farmáře MZe, v aplikaci pro přihlášené uživatele: Vzdělávací akce AEKO/EZ. Záznam o absolvovaném školení provádí organizátor školení po každé vzdělávací akci. Účastník školení neobdrží žádný certifikát ani potvrzení, plnění podmínky kontroluje SZIF prostřednictvím záznamu v aplikaci.

Postup pro ověření účasti na školení - návod

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz