www.bioinstitut.czPublikace › Zpravodaj EZ přírodě

Zpravodaj EZ přírodě


Ekologické zemědělství jako nové paradigma diverzity

Krajinné prvky trochu jinak

Zlepšení kvality krajiny – příležitost pro zemědělce

Nové požadavky na kontrolu ekologického zemědělství v Evropské unii

Sady pro ovoce, ne pro dotace

Prosazení nových přístupů v agro-envi programech, Modelové farmy jako vzor pro ochranu přírody a krajiny

Lidé a krajina II

Agroekosystém - příležitost ke spolupráci ve prospěch člověka a přírody

Jak lze podle rakouských sedláků rozrůznit zemědělskou činnost

Bionet - síť pro rozvoj EZ v Rakousku

Jak chránit naše osiva

Decentralizované kompostování – díl 1.

Decentralizované kompostování – díl 2.

Ovocné stromy v zemědělské krajině

Ekologické hospodaření a péče o přírodu v Moravskoslezském kraji

Metoda sledování účinku agrotechnických zásahů na vsakování vody do půdy

Význam organické hmoty (kompostu) pro půdní strukturu

Optimalizační opatření v říční krajině

Ekologické hospodaření a místa pro přírodu v krajině Rychlebských hor

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství

Šlechtění polních plodin a pěstování osiv s ohledem na biodiverzitu v EZ

Program rozvoje venkova a možnosti využití faremních plánů v období 2014–2020 v ČR

Reforma Společné zemědělské politiky v plném proudu

Zimní přikrmování ptáků

Biodiverzita, krajina, ekologické zemědělství - Lidé na Starých Hamrech

Ekozemědělci přírodě v Olomouckém,, Moravskoslezském a Zlínském kraji

Produkce biopotravin opět v rukou novinářů - tisková zpráva ČTPEZ

Komunitou podporované zemědělství na vlastní oči aneb „s Annie po AMAP"

Drobné zemědělství potřebuje své spotřebitele

Každá louka je jiná – možnosti úpravy závazků v agroenvironmentálních opatřeních

Ekologické zemědělství a změna klimatu na Sluňákově

Možné dopady měnícího se klimatu na zemědělství v ČR

Anketa - bilancování EZ

Příběh kukuřice z Rheinau

Ochrana biodiverzity v zemědělské krajině ve Švýcarsku

O vině vlastníků zaplavené krajiny, Globální změny aneb svědectví půdy – díl 1.

Globální změny aneb svědectví půdy – díl 2.

Globální změny aneb svědectví půdy – díl 3.

Za EZ a agroenvi opatřeními do Anglie a Skotska

Krajinné prvky - nová legislativa, jejich ochrana a čerpání podpor

Bioplynové stanice - situace v ČR

Protipovodňová a protierozní opatření

Ochrana přírody na modelových farmách ve Velké Británii – díl 1.

Ochrana přírody na modelových farmách ve Velké Británii – díl 2.

Fenologie rostlin jako náhrada plošných termínů seče zemědělských plodin. Zpracování mléka v EZ

Bioplynové stanice a využití jejich produktů (nejen) v ekologickém zemědělství – zkušenosti ze zahraničí

Ministr Šebesta na ekofarmách na Valašsku. Opylování semenných porostů vojtěšky seté samotářskou včelou šedosrstkou tolicovou

Současný stav bioosiv v ČR, návštěva farem členů klubu Ekozemědělci přírodě

Agroenvironmentální opatření v severní Anglii

Agroenvi opatření v dolních Rakousích

Význam vegetace a vody na zmírňování klimatické změny

Říční krajina a ekologické zemědělství

Agroenvi opatření v Severním Irsku

Cross compliance v České republice

Opatření k omezení utužení půdy

Fyzikální degradace půdy a její ochrana

Opatření na podporu života v půdě

Chřástal polní, Výsadba ve volné krajině

Faremní plány šetrného hospodaření

EZ a krajina

EZ a ochrana obojživelníků

EZ a hmyz, ekochov včel na Šumavě

Ekozemědělci a ptactvo

Travní porosty a biodiverzita

Uklizená krajina nemusí být zdravá, Příběh jedné naučné stezky

EZ a přírodní rozmanitost, Exkurze na norské a švédské farmy, dotace pro přírodu

O projektu "Ekozemědělci přírodě", farma Josefa Folty