www.bioinstitut.czEkologické zemědělství › Biodiverzita v ekologickém hospodářství

Biodiverzita v ekologickém hospodářství

Ekologické hospodaření má veliký potenciál v péči o druhovou rozmanitost v možnostech jejího zvyšování. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s externími odborníky vypracovali Katalog opatření ke zvyšování biodiverzity v zemědělském podniku, jehož obsahem je soubor opatření, která mohou zemědělci realizovat na zemědělské půdě i mimo ni:

  • orná půda - trávobylinné pásy, květnaté pásy jednoleté, květnaté pásy víceleté, plošky pro skřivana, zařazení jařin do osevního postupu, zachování mokřadních míst, úhory
  • travní porosty - nesečené pásy, podmáčené louky
  • sady - extenzivní trávníky v sadech, pásy kvetoucích bylin (druhově pestrá meziřadí), živé ploty a kvetoucí neovocné dřeviny, umělé úkryty
  • nezemědělská půda - okraje zemědělských kultur a cest, skalní výchozy, rozptýlená zeleň (krajinné prvky), hospodářské areály
  • voda v zemědělském podniku - pramenné oblasti v zemědělské krajině, tůně, rybníky, revitalizace zahloubeného potoka, revitalizace napřímeného malého toku

Katalog ke stažení

 

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz