www.bioinstitut.czProjekty › Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti

Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti

Vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody.

Období realizace: 09/2012 - 10/2013

Registrační/evidenční číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0033

Partneři projektu: RADDIT consulting s.r.o., CONBIOS s. r. o.

Stručný obsah projektu

Cílem projektu REGOL bylo uspořádat v průběhu roku 2013 ve všech krajích na Moravě a ve Slezsku sérií seminářů, zaměřených na hlavní problémy v oblasti ochrany přírody a krajiny, resp. s přesahem do širší oblasti ochrany životního prostředí, zejména zemědělství.
Všechny semináře byly interaktivní a probíraná témata byla založena především na případových studiích, pokud možno svým charakterem blízkým skutečným problémům ve vybraném regionu. Podíl obvyklého typu přednášek byl omezen a hlavní část semináře byla věnována řešení problému ve skupinách a diskusi o možnostech jednotlivých řešení, které pracovní skupiny navrhnou.
Podstatnou součástí každého semináře byla také exkurze, která umožnila ověřit si teoretické poznatky přímo v přírodě.

Aktivity projektu

V roce 2013 jsme uspořádali řadu seminářů v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji na tato témata:

  • Dřeviny rostoucí mimo les
  • Biodiverzita venkovské krajiny
  • Snižování environmentálních dopadů lidské činnosti na kvalitu života - kompostování v obcích
  • Zdroje informací o přírodě a krajině
  • Voda v krajině – zdroje znečištění a důsledky úprav vodních toků, protierozní a protipovodňová opatření v zemědělské krajině
  • Environmentální nestátní organizace - partner nebo soupeř?
Dále byly v rámci projektu publikovány odborné články, věnující se tématice vzdělávání veřejnosti v ochraně životního prostředí, ale také věnující se odborným tématům, odrážejícím témata pořádaných workshopů.

Vytvořeno bylo 6 metodických listů, zpracovaných k tématům workshopů a čerpajících mj. ze zkušeností, projektového týmu s prací s cílovou skupinou.

Všechny informace o projektu najdete na samostatných stránkách, kde jsou ke stažení také výstupy projektu REGOL.

Projekt je realizován za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
swiss_cntrb_logo_modre.jpg swiss_cntrb_logo_modre.jpg swiss_cntrb_logo_modre.jpg

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz