www.bioinstitut.cz › Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny

Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny

foto
Ve dnech 28. - 29. ledna 2016 proběhl seminář, jehož tématem byl potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Seminář byl koncipován tak, aby jeho účastníci získali vhled do kontextu "globální změna jako rámec pro nutnost, možnosti a význam jednotlivých konkrétních opatření"; v tomto případě byl představen potenciál hospodaření ekologických zemědělců. Lektory semináře byli odborníci z České republiky a Andreas Gattinger za švýcarský výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL, Frick.
Zhruba 10 – 12 % veškerých emisí skleníkových plynů (tedy 5,1 až 6,1 miliard tun ekvivalentu CO2) způsobuje zemědělství. Jak tvůrci zemědělských politik, tak jednotliví zemědělci se budou v budoucnu muset vypořádat s výzvami, které s sebou změny související s emisemi skleníkových plynů přinesou. Mezi oblasti vyžadujícími zlepšení se řadí např. bezorebný způsob pěstování plodin, agrolesnictví, integrovaná rostlinná a živočišná výroba a snižování externích vstupů ve výrobě potravin a zemědělství. Právě ekologické zemědělství má v této souvislosti značný potenciál. 
Šetrně obhospodařovaná půda s dobrou strukturou dokáže poutat mnohem víc CO2 než půda zdevastovaná intenzivním zemědělstvím. Znalosti jak spolupracovat s půdou, rostlinami, zvířaty bez používání chemických berliček proto předurčují ekologické zemědělce k tomu, aby se stali vzorem pro ty, kteří si nedovedou zemědělství bez energeticky náročných chemických pomůcek, těžké mechanizace a intenzity představit.

Je možné využívat redukované obhospodařování půdy v ekologickém zemědělství?

Možnosti a způsoby, jak mohou ekozemědělci k problematice snižování emisí skleníkových plynů reálně přispět, představil projekt „Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou, ke snížení emisí skleníkových plynů“ (FEO/55/2014), jehož realizátorem je Bioinstitut o.p.s.

Cílem projektu bylo zprostředkovávat informace o možnostech a poukázat na praktiky, které mají ekologičtí zemědělci ke zmírňování dopadů klimatických změn k dispozici. Vedle dalších aktivit byla v rámci projektu zorganizována exkurze na tři švýcarské ekologické farmy, zaměřená na ukázky praktických opatření ke zmírnění klimatické změny. Zde se mohli účastníci přesvědčit, že využívání redukovaného hospodaření půdy je možné také v ekologickém systému.

Detailní zkušenosti z navštívených farem si účastníci měli možnost poslechnout na tradičním dvoudenním semináři, který se konal 28. - 29. ledna 2016 v Horce nad Moravou (Sluňákov). Na semináři vystoupil Andreas Gattinger (FiBL Frick), Jan Hollan, (CzechGlobe, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.), Martin Stehlík (Výzkumný ústav zemědělské techniky) a Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

Prezentace ke stažení ve formátu pdf:

Martin Stehlík - Zkušenosti ze studijní cesty do Švýcarska; zemědělská technika

Michal Pochop - Zkušenosti ze studijní cesty do Švýcarska; pozemkové úpravy v návaznosti na změnu klimatu

Alena Malíková - Zkušenosti ze studijní cesty do Švýcarska; příklad tří ekologických podniků

Jiří Jirout - Před velkými problémy nás může zachránit jen zdravá půda

Jan Hollan - Klimatická změna, resilience a udržitelné zemědělství

Andreas Gattinger - Toky skleníkových plynů v ekologickém zemědělství - hlavní faktory a potenciály jejich omezení

Andreas Gattinger - Vliv konzervujícího zpracování půdy na změnu klimatu - realita a vize

 

V rámci projektu byly vydány překlady dvou publikací FiBL:

„Redukované zpracování půdy/ Možnosti využití v ekologickém zemědělství“

„Ochrana klimatu v ekologických podnicích“

Publikováno:  25.2.16

foto
foto
foto
foto
foto

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz