www.bioinstitut.cz › Půdní agregát - nové video na YouTube

Půdní agregát - nové video na YouTube

foto
Půdní agregáty jsou určující pro strukturu půdy, jsou základní prostorovou a funkční jednotkou půdy. Jsou tvořeny minerálními a organickými složkami, vodou, plyny a mikroorganismy.

Vznikají postupným stmelováním půdních částeček za spolupůsobení chemických, fyzikálních a biologických procesů. Podle velikosti lze agregáty rozdělit na mikroagregáty (< 0,25 mm), makroagregáty (0,25 – 5 mm) a megaagregáty (> 5 mm).

Turnover agregátů (tzv. obrat, rozpad makroagregátů a jejich zpětná agregace) je jedním z mechanismů zpřístupňování živin. Zastoupení větších a stabilnějších půdních agregátů je klíčovou kvalitativní charakteristikou půdy. Čím vyšší je jejich podíl, tím větší je infiltrace a retence vody v půdě, tím dokonalejší je ventilace půdy, tím lepší jsou životní podmínky pro půdní organismy, tím odolnější je půda vůči erozi, tím jistější a kvalitnější je úroda, atd. Pochopit dynamické změny půdních agregátů je prvním krokem k navázání partnerského vztahu k půdě a k organismům, kteří toto prostředí obývají.

Podpořeno projektem QK22020056: Metody intenzifikace ekologického hospodaření na orné půdě.

Video na YouTube

Publikováno:  3.11.23

© 2015 - Bioinstitut

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc
e-mail: info@bioinstitut.cz